logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร


วันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ชั่วคราว โดยมี นายนเรศ พินทา นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ส.ป.ก.สกลนคร นายสอน เฮียวล้าน นายชาญชัย ภูมิลา และนายสานิตย์ เถาแก้ว ครูฝายตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฝายชะลอน้ำชั่วคราว ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส ศาลาประชาคม บ้านจำปาดง หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส และศาลาประชาคมบ้านตาดภูวง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๓๓ ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์