logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อกษตรกรรม (อสปก.) และพัฒนาผู้แทนกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.) ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน


วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายประพันธ์ คำบาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อกษตรกรรม (อสปก.) และพัฒนาผู้แทนกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.) ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖ ราย ประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) จำนวน ๔ ราย และอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก)ในพื้นที่ ๙ ตำบล จาก ๓ เอำเภอ ได้แก่ อำเภอสว่างแดนดิน วานรนิวาส และอำเภอบ้านม่วง จำนวน ๒๒ ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการปฏิรูปที่ดินโดยรวม และบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของผู้แทนกษตรกร และอาสาปฏิรูปที่ดินตลอดจนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตลอดทั้งช่วยเป็นกลไกในการพัฒนาเกษตรกรตามแผนงานการทำงานของ สปก.สกลนคร ต่อไป ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานปฏิรูปที่ดินบรรลุเจตนารมณ์ และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์