logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" โครงการ อพ.สธ.


ส.ป.ก.ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" โครงการ อพ.สธ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๑๐ "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
โอกาสนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางญานิชศา ธงนำชัยมา ผอ.กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, นายสมศักดิ์ แป้นถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา, นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ, นางสาวกุหลาบ สุนนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร, นายณรงค์ หรัญรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม, นายศุภชัย สงชู นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และให้การต้อนรับในการชมบูธนิทรรศการของ ส.ป.ก. เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานตามแนวพระปณิธานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส.ป.ก.ได้รับเกียรติจากเครือข่ายการทำงานจาก ๕ จังหวัดมาร่วมงาน ประกอบด้วย
๑.จังหวัดมหาสารคาม (องค์ความรู้พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง)
๒.จังหวัดบึงกาฬ (กระบวนการจัดการสมุนไพรครบวงจร การปลูก ดูแลรักษา แปรรูปสร้างคุณค่าบนฐานภูมิปัญญาพื้นบ้าน)
๓.จังหวัดสกลนคร (เรื่องราวการย้อมผ้าครามและการย้อมผ้าสีธรรมชาติ)
๔.จังหวัดเชียงใหม่ (สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ สมุนไพรถุงหอม และผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่และหวาย)
๕.จังหวัดนครราชสีมา (กระบวนการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน : บ้านหนองกุงน้อย)
พร้อมกันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสาธิตการประดิษฐ์ของใช้ไม้สอยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ข่าว : สมเกียรติ ดีมั่น, กลุ่มตรวจและประสานราชการ
ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น, สมชาติ รัตนมาลี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์