logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  (ส.ป.ก.สกลนคร) จัดดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


              วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ( ส.ป.ก.สกลนคร ) โดย นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อพิชัย โสสุทธิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาการผลิต การใช้ประโยชน์ และพัฒนาสู่แปลงเรียนรู้สมุนไพรต้นแบบ ทั้งนี้ ส.ป.ก.สกลนคร สนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมสรุปถอดบทเรียน เพื่อติดตามประเมินผลและวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนครวังบ้านยาบ้านบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ ราย พร้อมมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชสมุนไพร จำนวน ๑,๓๖๘ ต้น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์