logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  การเปิดรรับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563


ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council : JAEC) ดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมาสำนักวิชาการและแผน (สวผ.) จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดคัดเลือกเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความตั้งใจสืบทอดอาชีพเกษตครกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติตามที่โครงการดำหนด จำนวน 1 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบโดยขอให้เยาวชนเกษตร กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมายัง สวผ. ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์