logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  จัดประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้มอบหมาย ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง การส่งเสริมระบบวนเกษตรตามหลักการปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งการให้ความรู้การวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงดิน ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงให้กับเกษตรกร โดยมีวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ณ ศาลาวัดโพธิ์ชัยนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการ ประชุมชี้แจง จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์