logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ร่วมปฏิบัติงานตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562


       เมื่อวันที่  ๑๑-๑๗  เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร มีคำสั่งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมปฏิบัติงานตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติงานร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมในเขตอำเภอพังโคน วาริชภูมิ
และอำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร   เพื่อตรวจติดตาม  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานให้คำแนะนำและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     ตลอดทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการฯ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์