logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


     วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) โดยนายเปลี่ยน มุ่งดี รักษาการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สกลนคร ประกอบด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
กลุ่มกฎหมาย   กลุ่มงานช่างและแผนที่  ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่   " หน่วยบำบัดทุกข์   บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "  จังหวัดสกลนคร  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์
บ้านยางโล้น หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒ ราย ๑๔๓ แปลง ทั้งนี้ ส.ป.ก.สกลนคร ยังได้ให้บริการและคำปรึกษา
แก่เกษตรกรด้านปัญหาที่ดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์