logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.- ส.ป.ก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน เรื่อง ๓ สายพันธุ์ สานสายใย


           เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ให้นางสาวประภาศิณี บูโฮม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
พร้อมด้วยคณะ   ดำเนินการจัดอบรม  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.- ส.ป.ก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและสร้างจิตสำนึก ให้นักเรียน เรื่อง  ๓  สายพันธุ์ สานสายใย ได้ทำการศึกษาพืช  ๓ ชนิด  ได้แก่
ต้นราชพฤกษ์(คูน)ต้นไผ่ และเห็ด ซึ่งเป็นพืชที่มีความน่าสนใจและเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
ทั้งนี้ เรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ได้จัดสร้างขึ้นจะเป็นต้นแบบในการศึกษาต่อยอด
เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชชนิดอื่นต่อไป ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม ครั้งนี้ จำนวน ๖๐ ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์