logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ กิจกรรมการฝึกอบรม “ การอนุรักษ์และประยุกต์ออกแบบลายผ้ามัดย้อม ทอผ้าฝ้ายเชิงสร้างสรรค์ ”


        เมื่อวันที่ ๒๘–๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินให้  ว่าที่ ร.ต. อพิชัย โสสุทธิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
พร้อมด้วยคณะ ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หลักสูตร  การพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์  เพื่อเพิ่ม
รายได้   กิจกรรมการฝึกอบรม  " การอนุรักษ์และประยุกต์ออกแบบลายผ้ามัดย้อม  ทอผ้าฝ้ายเชิงสร้างสรรค์ ”
วัตถุประสงค์   เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้   พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภู
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจน
เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ และประยุกต์ออกแบบลายผ้าฝ้ายสู่อาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป ณ ศาลา
วัดแจ้งโพธิ์ชัยหมู่ที่ ๙ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมการฝึกอบรม
จำนวน ๖๑ ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์