logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้
นางสาวประกายรุ่งสายสุด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หลักสูตร ขยายผลองค์ความรู้ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่านศูนย์ ศพก.
เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย แปลงเกษตรนายทองสูน ภาวงศ์  ต.คำบ่อ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงพื้นที่ขนาดเล็ก
การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย การปลูกพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวเห็ดฟาง ตลอดจนการสาธิต
แบ่งกลุ่มเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟาง มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมการฝึกอบรม
ในครั้งนี้ จำนวน ๒๐ ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์