logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  กอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562


               วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสาวจันทนา  จิตการค้า  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้
นางสาวประกายรุ่ง สายสุด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรขยายผล
องค์ความรู้ ศูนย์ ศพก.เครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผ่านศูนย์ ศพก.เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน  ณ
ศูนย์ ศพก. เครือข่ายแปลงเกษตรนายเชิดเกียรติ  พองพรหม บ.กุดแฮด  ต.กุดบาก  อ.กุดบาก  จ.สกลนคร
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงพื้นที่ขนาดเล็ก การปรับปรุงบำรุงดินและการห่มดิน
การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชหลังนา ตลอดจนการสาธิต แบ่งกลุ่มเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ การทำปุ๋ยหมักไม่พลิก
กลับกอง การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเสียบยอด มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้
จำนวน 20 ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์