logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “แนวทางการขับเคลื่อนระบบ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 ภาค” ปีงบประมาณ 2562


   วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) นำโดย นางสาวจันทนา จิตการค้าปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะฯ และเข้าร่วมพิธีเปิด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน "แนวทางการขับเคลื่อนระบบ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 ภาค” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร ได้มอบหมายให้ นางสาวสงกรานต์ ตะนนท์ นักวิชาการปฏิรุปที่ดินชำนาญการ และเกษตรกรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก.สกลนครเข้สร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 12 ราย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ ได้แก่ ได้แก่ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ประธานกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติและผู้ก่อตั้งวนเกษตรเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นายธวัชชัย กุณวงษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายศูนย์อินแปง นายพิภพ อรุณจินดาวรรณ นักวิชาการ ป่าไม้ชำนาญการ นายสุวิทย์ จันทร์เรือง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แปลงตัวอย่างรูปแบบการทำวนเกษตร นายมีชัย ดีมะการ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ผลการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจในการทำวนเกษตร และมีทิศทาง การขับเคลื่อนงานวนเกษตรที่ชัดเจนขึ้น เกษตรกรนำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงแปลง ตลอดจนเกิดเครือข่าย วนเกษตร ส.ป.ก. ในโอกาสพิเศษนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมรับฟังผลการจัดงาน พร้อมทั้งเป็นประธานปิดงานดังกล่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์