logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561


         เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายพีระพงษ์ วีระกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินงานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดครบวงจร” ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน นางโสพิส เรืองสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อสร้างแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่การผลิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายพูนทอง ศูนย์จันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร มณฑลทหารบก 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ธ.ก.ส.สาขาพรรณานิคม เกษตรอำเภอพรรณานิคม เทศบาลตำบลไร่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอพรรณานิคม อำเภอกุดบาก เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 70 ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์