logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


          เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และนายพีระพงษ์ วีระกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครเป็นเลขานุการและกรรมการในการประชุม
          คณะกรรมการ คปจ.สกลนคร ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรอำเภอคำตากล้า อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอวาริชภูมิอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรรมจำนวน ๗๑ ราย ๘๑ แปลง รวมเนื้อที่ ๔๙๔-๐-๘๖ ไร่ ที่ดินชุมชน จำนวน ๒๓๗ ราย ๒๔๗ แปลง รวมเนื้อที่ ๑๓๑-๐-๘๕ ไร่ และโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ จำนวน ๖๓๓ ราย ๖๙๗ แปลง รวมเนื้อที่ ๔,๘๗๑-๒-๗๖ ไร่
ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน
๑.กรณีสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวัดศรีชมพู อำเภอวานานิวาส และวัดป่าโนนสังข์ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
๒.กรณีเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย และรายเทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๓.กรณีเพื่อกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อตั้งที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ดำเนินการแปรรูปผลไม้และรวบรวมวัตถุดิบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์