logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 /2564


  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (คปจ.สตูล) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน การประชุม นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 54 ราย ที่ดิน 67 แปลง เนื้อที่ 222-3-75 ไร่ พิจารณาอนุมัติ ผู้ยื่นคำขอโอนสิทธิ/การตกทอดมรดกสิทธิ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสตูลเพื่อสร้างวัดควนปริง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และเพื่อทราบแผนงาน ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์