logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ.นราธิวาส) ครั้งที่ 3/2560


          วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (ส.ป.ก.นราธิวาส) ได้ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม เเละนายสมศักดิ์  แป้นถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ทำหน้าที่คณะกรรมการเเละเลขานุการ มติที่ประชุม ได้รับทราบ อนุมัติเเละเห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้
          1.เห็นชอบการขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกินของ ส.ป.ก.นราธิวาส เเละแนวทางการช่วยเหลือให้มีที่ดินทำกินเพิ่มเติม จำนวน 192 ราย
          2.เห็นชอบการจัดซื้อเเละอนุมัติราคาที่ดินเอกชน อ.จะเเนะ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 201-3-77 ไร่ ราคาขายรวม 12,242,542.75บาท (สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยแยกราคาขายเป็น 2 ส่วน คือ แปลที่ 1 เนื้อที่ 100-0-83 ไร่ ราคาไร่ละ 64,100 บาท แปลงที่ 2 เนื้อที่ 101-2-94 ไร่ ราคาไร่ละ 57,200 บาท ทั้งนี้ส่งให้ ส.ป.ก.นำเสนอ คปก.พิจารณาต่อไป 
         3.คัดเลือกเเละอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอ สุไหงโก-ลก ที่ดินของรัฐ (แปลงเกษตรกรรม) จำนวน 6 ราย 9 แปลง เนื้อที่ 27-3-67 ไร่ และที่ดินชุมชน (แปลงที่อยู่อาศัย) จำนวน 2 ราย 2 แปลง เนื้อที่ 2-3-30 ไร่ 
         4.คัดเลือกเเละอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ เเทนรายที่ขอสละสิทธิ (ที่ดินเอกชน) จำนวน 2 ราย 2 แปลง เนื้อที่ 11-1-49 ไร่
         5.อนุมัติให้เกษตรกรรับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (เต็มแปลง) จำนวน 1 ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์