logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.นราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการผู้เเทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ แป้นถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมเเละบรรยาย เรื่องนโยบายเเละเเนวทางดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมอบหมายให้ นายธนชัย เงินมาก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์เเละการปฏิรูปที่ดิน บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้เเทนเกษตรกร อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.)เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักในบทบาทหน้าที่ เเละได้รับเกียรติจาก รท.บุญส่ง เขียวเกิด ผู้ช่วยฝ่ายการข่าวหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส บรรยายในหัวข้อ "ความรู้ทั่วไปด้านการข่าวประชาชน เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ในการติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในพื้นที่เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน พร้อมนี้คณะ อสปก.ได้ศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ (โคกบาฆาบือซา) เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคนิคการตอนกิ่งมะละกอให้ได้พันธุ์ดี พร้อมกับเรียนรู้การจัดการแปลงเกษตรอย่างถูกต้องเเละเหมาะสม สามารถนำไปพัฒนาเเละต่อยอดให้กับตนเอง เเละผู้อื่นต่อไป
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์