logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑


ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดน่าน

          วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที ร่วมต้อนรับนายกิตติ แดงพลอย   ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๖ และ๑๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน/โครงการและภารกิจ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายกฤษณะ      ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน 
          ภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่         ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองน่าน จำนวน ๒ แห่ง โดยพื้นที่จุดแรก คือโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงต้นแบบของนางสาวไสว ใจสุธำ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน ได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักและพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น ต้นเมี่ยง ต้นตะเคียน ผักกูด เกษตรกรได้สร้าง         รายได้สู่ชุมชน โดยนำผลผลิตเมี่ยงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาสีฟัน ชาใบเมี่ยง เป็นต้น โดยผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์ต้นแบบวนเกษตร มีนางสาวไสว ใจสุธำและนายวล กรรชัยยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรม
          ต่อมา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีว่าที่ร้อยตรี อลงกต ประสมทรัพย์ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดน่าน เป็นประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม ได้ให้การต้อนรับและนำชมกิจการแปลงเกษตรกรรม ซึ่งส่งเสริมการปลูกหญ้าเอ็นยึด มีสรรพคุณ คลายเส้น แก้ปวดเมื่อย ขับนิ่ว โดยกลุ่มได้นำหญ้าเอ็นยึด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ชาอบแห้งหรือ ต้มสด สกัดเป็นน้ำมันนวด ยาหม่อง เจลสมุนไพร (สูตรเย็น) สบู่ เป็นต้น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์