logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.น่าน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับ การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ


             วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยมีนายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการ นายวิทยา ปันวารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพเยาว์ วังคะออม นายช่างสำรวจอาวุโส นายสุมิตร์ บุญชม นิติกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 6 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับ การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดแบ่งแปลงที่ดิน การชำระหนี้เงินกองทุนฯ การรับคำขอกู้เงินกองทุนฯ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) โดยในการออกศูนย์บริการครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน 74 ราย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านพืชเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  และวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยมีนายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายวิทยา ปันวารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพเยาว์ วังคะออม นายช่างสำรวจอาวุโส ร.ต.อ.อนุวัช ปล้องใหม่ นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 7 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับ การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดแบ่งแปลงที่ดิน การชำระหนี้เงินกองทุนฯ การรับคำขอกู้เงินกองทุนฯ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) โดยในการออกศูนย์บริการครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน 66 ราย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านไฮหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในการนี้นายวิทยา ปันวารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ได้มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย เช่น ไผ่ซางหม่น มะม่วง ยางนา เงาะ กระชายดำ เป็นต้น ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมวนเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน ที่ให้แก่เกษตรกรผู้มารับบริการฯ ในครั้งนี้ด้วย 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์