logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 3 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน


         วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยมีนางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายอำนาจ เขม่นกิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายพเยาว์ วังคะออม นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 3 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับ การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดแบ่งแปลงที่ดิน การชำระหนี้เงินกองทุนฯ การรับคำขอกู้เงินกองทุนฯ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ในการนี้ นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อช่วยหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ พี่น้องเกษตรกรที่มารับบริการ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยในการออกศูนย์บริการครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน 126 ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์