logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการพัฒนาบนผืนดินพระราชทานเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรสำหรับยุวเกษตรกร


วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรม โครงการพัฒนาบนผืนดินพระราชทานเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรสำหรับยุวเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้กับยุวเกษตรกรในการทำเกษตร โดยการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ และได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักรักผืนดินและรักอาชีพการเกษตรให้กับยุวเกษตรกรในผืนดินพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านคลอง 30 (โรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินในที่ดินพระราชทานจังหวัดนครนายก) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์