logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2562


                                    ส.ป.ก.นครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี ชั้น 2 จังหวัดนครนายก
                                    ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2          รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี ครั้ง1/2561
ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
   เรื่องที่ 3.1                แผนงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ส.ป.ก.นครนายก
   เรื่องที่ 3.2                ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก                  (คปจ.นครนายก)
   เรื่องที่ 3.3                 ทายาทของเกษตรกรรับมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
   เรื่องที่ 3.4                 แปลงจัดซื้อ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 12-1-0 ไร่
ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องเพื่อพิจารณา
   เรื่องที่ 4.1                 ขออนุมัติแก้ไขผลการจัดที่ดินและแก้ไขสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากผิดผลาดไม่ตรงกับการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ระเบียบวาระที่ 5           เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
                                   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์