logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  “ส.ป.ก.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


                      เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.มหาสารคาม) จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อพ.สธ.-ส.ป.ก.) หลักสูตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหลาว หมู่ที่ ๗ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน
          3. เพื่อสำรวจ ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการสู่การอนุรักษ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้รับเกียรติจากท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม นางสาวประนอม ศรทิพย์ และนายภวัต ชื่นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เป็นประธานเปิดการอบรมและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดมหาสารคาม มอบต้นกล้าผักสลัดให้กับโรงเรียน จำนวน ๒๕๖ กล้า ไว้ปลูกในโรงเรียนบ้านห้วยหลาว ในการอบรมวันนี้ได้ฝึกปฏิบัติ ศึกษา การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน การเก็บตัวอย่างไม้แห้ง ตัวอย่างการดอง โดย ดร.ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ผศ.ดร.ภูวดล โกมลเฑียร และทีมวิทยากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ลูกหลานมีจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม ให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณในหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ต่อไป
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์