logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.มหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563


                    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.มหาสารคาม) ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวประนอม ศรทิพย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (เลขานุการ) และหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) การอนุญาตให้เกษตรกรขุดสระหรือแหล่งน้ำเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบ สำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 63 ราย 2) การอนุญาตให้เกษตรกรขุดสระหรือแหล่งน้ำเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบ สำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 23 ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์