logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563


          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) คือ
          1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของ กษ.
          2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
          3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce
          4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness
          5. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
          ในส่วนของ ส.ป.ก. ได้รับมอบหมายจาก นางสาววรรณาพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ให้เข้าร่วมประชุมแทน คือ นายสมชาย วนาสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้ห้องประชุมพินิต สุวรรณะชฏ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์