logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรใน คปจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564


          วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (คปจ.กาญจนบุรี) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเกษตรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะหมดวาระในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแทนผู้แทนรายเดิมเป็นผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและเต็มใจช่วยงานการปฏิรูปที่ดินให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะส่งรายงานต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ต่อไป
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์