logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.กาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ.2563


        วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี) นำโดย นายปรีชา ลิ้มถวิล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2563 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์