logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564


  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ช่วยให้เกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อ ณ ส.ป.ก.จังหวัด โดยให้การบริการงานด้านต่างๆ อาทิเช่น งานโอนสิทธิ , มรดกสิทธิ จากกลุ่มงานฝ่ายกฎหมาย การตรวจสอบแนวเขต ติดตามการรังวัดที่ดินจากกลุ่มงานช่าง ให้บริการสินเชื่อกองทุนและรับชำระหนี้จากกลุ่มการเงิน รับมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จากกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และให้ข้อมูลงานโครงการต่างๆ ของ ส.ป.ก. มีเกษตรกรมาใช้บริการ จำนวน 102 ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์