logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกระสัง ครั้งที่ 1/2564


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ และกลุ่มการเงินบัญชี ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกระสัง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายชลกร เงินกิ่ง ปลัดอำเภอกระสัง เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ แปลงเกษตรกรรม จำนวน 130 ราย 144 แปลง เนื้อที่ 458-3-38 ไร่
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์