logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ป.ก.บุรีรัมย์) จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนารายบรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดย มีนายไชยวัฒน์ จุนถิรพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการจัดที่ดินแปลงชุมชน (ที่อยู่อาศัย)
2. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (แปลงเกษตรกรรม)
3. พิจารณาการโอนสิทธิและตกทอดทางมรดกการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินของรัฐ)
4. พิจารณาการช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้กองทุนปฏิรูปที่ดินฯที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยจากโรคพืช ศัตรูพืช หรือมีเหตุ    จำเป็นอื่นตามระเบียบกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. พิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง
6. พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ
7. พิจารณาขอความเห็นชอบไม่ประสงค์จะนำที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดไป
8. พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9. พิจารณาขอความเห็นชอบออกประกาศให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
10. พิจารณาการขออนุมัติแก้ไขรูปแปลงและเนื้อที่ใน ส.ป.ก. 4-01
โดยมีนางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเลขานุการในการประชุมดังกล่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์