logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมตามโครงการ การสร้างและพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562


      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิด   การฝึกอบรมตามโครงการ การสร้างและพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ประกอบด้วย    ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) และ อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการปฏิรูปที่ดินโดยรวม และบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของผู้แทนเกษตรกร และ อาสาปฏิรูปที่ดินตลอดจนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตลอดทั้งช่วยเป็นกลไกในการพัฒนาเกษตรกรตามแผนงานการทำงานของ สปก.บุรีรัมย์ ต่อไป ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานปฏิรูปที่ดินบรรลุเจตนารมณ์ และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์