logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  รองเลขาธิการ ตรวจเยี่ยมที่ดินพระราชทาน


วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ติดตามงานการขับเคลื่อน การบริหารจัดการที่ดินพระราชทานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยได้ติดตามงานและร่วมตรวจสอบข้อมูลกับ
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดังนี้  ๑ อำเภอเสนา ตำบลบ้านหลวง ตำบลบางนมโค ตำบลสามกอ 
๒.อำเภอบางไทร ตำบลช้างใหญ่ ซึ่งในการติดตามครั้งนี้ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ  ๑. ให้การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบ  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรม  ๒. ให้ยึดหลักการทำงานตามพระราโชบาย ๙ ข้อ ในการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในที่ดินพระราชทาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์