logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "สร้างสรรศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art)


          วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "สร้างสรรศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) " โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย, พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเจริญชัย พรรณาภพ   หัวหน้า  ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่    ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภายนอกส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ พันเอกเฉลิมเกียรติ ลาดมะโรง จากมณฑลทหารบกที่ ๑๘ ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประธานพระนครศรีอยุธยา นายประกาศ    ชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งท่อก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ (ปตท.) นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตลาดเกรียบ นายปรีชา ไวยมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม นายสุเมธ เหล่าโมราพร จากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และนางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ จากบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วยการร่วมกันปลูกไม้มงคล ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ซึ่งถือเป็นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐  ต้นราชพฤกษ์  ต้นแก้วเจ้าจอม  และต้นมะขาม บริเวณสวนหย่อมหน้าพื้นที่แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย จากนั้น    ผู้ร่วมงานและเกษตรกรร่วมกันลงแปลงดำนาเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะ  บนนาข้าว ด้วยข้าวหลากหลายสายพันธุ์ หลากหลายสี มาดำเป็นรูปภาพต่าง ๆ บนนาข้าว เมื่อข้าวออกรวงจะเกิดเป็นลวดลายสีสันสวยงามภายในแปลงนา ทั้งหมด ๔ แปลง ประกอบไปด้วย แปลงที่ ๑ สัญลักษณ์เลข ๑๐ สืบสาน รักษา   ต่อยอด และข้อความว่า "ทรงพระเจริญ" แปลงที่ ๒ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”แปลงที่ ๓ ภาพพระพิรุณทรงนาค สื่อถึงสัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแปลงที่ ๔ รูปพญานาค สื่อถึงน้ำท่าและความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินพระราชทาน ณ ที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ตำบลวังยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์