logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร “การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด”


เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) โดยนายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางจงลักษณ์ ธนานุรักษ์วงศ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ให้จัดการฝึกอบรม โครงการ/หลักสูตร อบรม หลักสูตร "การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด” ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ราย ทั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎ ระเบียบ และงานด้านการปฏิรูปที่ดิน และได้รับการบรรยาย เรื่องการเป็นผู้นำที่ดี ภาวะผู้นำ สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจากวิทยากรนายพีระพงษ์ สุดประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ ที่ผันตัวเป็นเกษตรกร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์