logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 4/2562


           เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอบ่อทอง ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 4/2562 ณ หอประชุมอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆ

          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) โดยนางจงลักษณ์ ธนานุรักษ์วงศ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรกร ผู้ได้รับการจัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตท้องที่อำเภอบ่อทอง จำนวน 12,190 ราย 246,322 แปลง จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองท้องที่ตรวจสอบการทำประโยชน์ของเกษตรกรที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ และลงนามรับรองเกษตรกรที่ยังปฏิบัติตามระเบียบของส.ป.ก. เพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการถือครองที่ดิน โดยรายที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของส.ป.ก.ต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์