logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ คทช. ชลบุรี ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการขุดสระเก็บน้ำ


        วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ และนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา เลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๙ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) งานพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ยึดคืนโดยมีนายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและนำคณะลงพื้นที่ ณ พื้นที่แปลงหมายเลข ๔๖๘ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
        การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) งานพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ยึดคืน แปลงหมายเลข ๔๖๘ อำเภอบ่อทอง และแปลงหมายเลข ๓๗๘ อำเภอหนองใหญ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน ๘๙ ราย โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ ๒ แปลง รวม ๕๐ ไร่ ขนาดความจุ ๑๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. และ ๑๙๘,๙๕๐ ลบ.ม. และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีแผนดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำเพิ่มเติม พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกรรมของเกษตรกร นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกษตรกร เช่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการก่อสร้างบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอสูงอีก ๔ แห่ง กรมการทหารช่าง ในการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอย รวมระยะทางกว่า ๘.๓๘๗ กิโลเมตร สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (พอช.) ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการสร้าง ไปแล้ว ๘๙ หลัง การขยายเขตไฟฟ้าเข้ายังพื้นที่อยู่อาศัยของเกษตรกร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการก่อสร้างที่ทำการสหกรณ์ฯ จำนวน ๒ แห่ง โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
        นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้การวิเคราะห์ Agri Map เพื่อดูความเหมาะสมของพืช การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ ที่มั่นคงและเลี้ยงตนเองได้ตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์