logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2564


          วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2564 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าตะเกียบ แปลงเกษตรกรรม จำนวน 55 ราย 64 แปลง เนื้อที่ประมาณ 931-3-24 ไร่ แปลงชุมชน จำนวน 49 ราย 50 แปลง เนื้อที่ประมาณ 28-0-73 ไร่ และมีมติให้ความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ 9(2) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จำนวน 14 ราย 14 แปลง เนื้อที่ 396-3-19 ไร่ การโอนสิทธิและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีโอนสิทธิ (แบ่งแปลง) ผู้ขอโอนสิทธิจำนวน 1 ราย ผู้รับโอนสิทธิจำนวน 4 ราย คงสิทธิ 1 ราย 1 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 24-0-86 ไร่ กรณีรับมรดกสิทธิ (แบ่งแปลง) เจ้ามรดกสิทธิ จำนวน 4 ราย ผู้รับมรดกสิทธิ จำนวน 11 ราย 4 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 86-2-91 ไร่ และการโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้รับโอนสิทธิจำนวน 1 ราย 1 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 24-1-60 ไร่ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 29 คน
         โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์