logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทร จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอราชสาส์น (ประเภทที่ดินเอกชน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรโดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอราชสาส์น (ประเภทที่ดินเอกชน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ชี้แจงถึงความเป็นมาของที่ดิน ขั้นตอน กระบวนการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ต่างๆในการจัดที่ดินในครั้งนี้มีผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 58 ราย วิธีการคัดเลือกโดยการจับฉลาก จำนวน 11 ราย และสำรอง จำนวน 5 ราย ในที่ประชุมมีมติให้นำรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป เสนอคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอราชสาส์น พิจารณาต่อไปโดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ กำนันตำบลเมืองใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-7 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เข้าประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในครั้งนี้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์