logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 เวทีวางแผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และวางแผนเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนเกษตรกร”


          วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาณี จงรัมย์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 เวทีวางแผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และวางแผนเชิงปฏิบัติการ "โรงเรียนเกษตรกร” ณ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต และ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายนิรุจน์ ศรีเกษม ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม แปดริ้ว บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการเกษตรอินทรีย์, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) และการผลิตเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 44 ราย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์