logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference ) เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานบริการประชาชนในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)และสถานการณ์ภัยแล้ง


                            วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์(WebConference)เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานบริการประชาชนในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และสถานการณ์ภัยแล้ง จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ราชดำเนินนอกฯ กรุงเทพฯ หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างวัดหนองปรือกันยาง ณ.ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก.ราชดำเนินนอกฯ กรุงเทพ ฯ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์