logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  กิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563


                 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ กลุ่มการเงินฯ และกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม   การฝึกอบรมครั้งนี้ โดยมีเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 22 ราย แบ่งเป็น อสปก. 18 ราย และผู้แทน คปจ. 4 ราย ณ.ห้องประชุม      สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์