logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562


ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562
 
                   วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา)
จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกรรมการการประชุม โดยครั้งนี้มีคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 38 คน ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จากคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าตะเกียบ และคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสนามชัยเขต ประเภทที่ดินเกษตรกรรม จำนวน 228 ราย 271 แปลง 3,960-2-53 ไร่ ประเภทที่ดินชุมชน จำนวน 126 ราย 126 แปลง เนื้อที่ประมาณ 70-0-33 ไร่ กรณีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 จำนวน 132 ราย 152 แปลง เนื้อที่ประมาณ
2,661-0-12 ไร่ และมีมติเห็นชอบให้ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ออกประกาศให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินประเภทที่ดินเอกชน (แปลงว่าง) หมู่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโฉนดเลขที่ 26122 และ 26123 รวมเนื้อที่ 90-0-64 ไร่
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์