logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 (ฉะเชิงเทรา) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ เขตปฏิรูปที่ดินฯ


           นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกไปให้บริการประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3 (ฉะเชิงเทรา) หมู่ที่3 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดกรวยเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำข้าราชการและประชาชน ตำบลคลองตะเกรา กล่าวคำเทิดทูนสถาบันชาติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวฝากถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ความสามัคคี ความปรองดอง การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเคารพนับถือผู้สูงอายุ การสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว การช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะได้ร่วมกัน มอบรถเข็นวิลแชร์ จำนวน 1คัน /มอบเงินสงเคราะห์คนพิการจำนวน15 ราย/มอบเอกสารสิทธิ์สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกรจำนวน 10 ราย /มอบทุนการศึกษาเด็กในครอบครัวยากจน 50 ราย/มอบจักรยานให้แก่นักเรียนจำนวน 10 คัน /มอบพันธุ์ปลาให้แก่นายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองตะเกราจำนวน 26 ถุง/มอบกล้าไม้ให้แก่ผอ.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3 (ฉะเชิงเทรา)/ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่16และ17/นายก กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตะเกียบ /มอบน้ำดื่มให้นายอำเภอท่าตะเกียบจำนวน 50แพ็ค เพื่อนำไปมอบให้กับชุดเฝ้าระวังช้างป่าและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน100ชุดแก่คนพิการและยากจน และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่นการเลี้ยงโคพันธุ์ –แพะ ,โรงเรียนแก้จน,การทำบัตรประชาชน.นิทรรศการระเบียงเศรษฐกิจEEC,เปิดตลาดประชารัฐ,แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา,ศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและกิจกรรมอื่นๆของส่วนราชการที่นำมาให้บริการประชาชนโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลตำบลคลองตะเกรา และใกล้เคียงร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01  จำนวน 300 ราย และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เช่น การรับมรดกสิทธิ และการโอนสิทธิ แก่เกษตรกรอีกด้วย

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์