logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ร่วมหารือ กับ พด. และ ยธ. แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 13 ก.พ. 2562

     เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
     โดยที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ ส.ป.ก. ๔๐ ล้านไร่ ได้มี การจัดสรรให้เข้าทำประโยชน์แล้วประมาณ ๓๖ ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ ๓๕.๖ ล้านไร่ และเป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัย กิจการสาธารณูปโภค และกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องอีกประมาณ ๔ แสนไร่ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากการขยายตัวของเขตเมืองและพาณิชยกรรม การขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ ส.ป.ก. ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมใหม่ และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้พื้นที่ ส.ป.ก. สุ่มเสี่ยงต่อการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ จึงได้เชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตปฺฏิรูปที่ดินซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากทั้ง ๓ หน่วยงาน โดยจะทำการศึกษาค้นคว้าแบบจำลอง (Model) ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำมาขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการซ้อนทับของแผนที่ผังเมือง แผนที่ Agri-Map และแผนที่ ส.ป.ก. ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะได้มีหนังสือขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ ส.ป.ก. ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ส.ป.ก. อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก. และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
     ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะได้ร่วมมือและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องเกษตรกรและการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. รวมถึงการรักษาไว้ ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อความมั่งคงด้านอาหารของประเทศสืบไป
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์