logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ส.ป.ก.ลำปาง มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ (ส.ป.ก.4-01) จ.ลำปาง

วันที่ 8 ก.พ. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) พร้อมด้วยนางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง นายเกษม สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางอรุชา ศุภมาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม รักษาการกลุ่มตรวจและประสานราชการ นางสาวศรีแพร ยะเป็ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายอรรถกร สัตยานุรักษ์ นิติกรชำนาญการ นายสงกรานต์ ไชยชนะบรรหารญ์ นิติกรชำนาญการ นางภารณี เสมาทอง นิติกรชำนาญการ นางสาวเพชรลดา เป็นคุณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานและจัดหน่วยบริการโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit ) โดยให้บริการแก่เกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน อาทิ การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ การออกใบแทนเอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑ สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การตรวจสอบแปลงที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม และการให้คำปรึกษา ข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เรื่องอื่นๆ เป็นต้น
     โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดิน ด้านการจัดที่ดิน ด้านกฎหมาย สินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ ตรวจเยี่ยมการให้บริการและการปฏิบีติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งให้บริการเกษตรกร/ประชาชน ในพื้นที่ ๓ ตำบล คือ ตำบลบ้านแหง ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา รวม ๓๗๒ ราย และได้มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ(เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) จำนวน ๑๑ ราย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์