logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

วันที่ 29 ม.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่องกำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยการสัมมนาครั้งนี้ กล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในช่วงวัยสูงอายุ กำหนดให้มีการส่งเสริมผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณที่เหมาะสมกับศักยภาพ ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมต่อไป
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์