logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ส.ป.ก.มอบหนังสืออนุญาตฯ (เอกสาร ส.ป.ก.๔-๐๑) และจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วันที่ 25 ม.ค. 2562

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมมอบหนังสืออนญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑) จำนวน ๘๕ รายโดยมี นายสุมิตร์ บุญชม นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายวิโรจน์ จันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ  นายอนุรักษ์ คำมี นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวภารวี มากะจาย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี และจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

    ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ อาทิ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านการจัดที่ดิน การมอบเอกสารสิทธิ(ส.ป.ก.๔-๐๑) การโอนสิทธิ การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอออกใบแทนส.ป.ก.๔-๐๑ การเตรียมและการจัดเรียงเอกสารกรณีการขอรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.๔-๐๑ การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือยินยอม (ขอไฟฟ้า ขอทะเบียนบ้าน) การสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้รับบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่และให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์