logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ๘ หน่วยงาน

วันที่ 27 ธ.ค. 2561

    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ร่วมกับ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานในพิธี
 
    ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ได้เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ ส.ป.ก. ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อบูรณาการแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม การจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีร้ายได้ที่มั่นคง ขณะที่ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กล่าวถึงที่มาของการลงนาม MOU ในครั้งนี้ว่า เนื่องจากพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอาศัยน้ำฝนและสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการดำเนินงานของ ส.ป.ก. เพียงหน่วยงานเดียวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้การดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปอย่างล่าช้าดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และให้พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส.ป.ก. จึงขอความร่วมมือจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง ๘ หน่วยงาน ให้มาช่วยกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโดยทั้ง ๙ หน่วยงานจะดำเนินงานตาม MOU ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน กล่าวคือ ส.ป.ก. จะดูแลเรื่องการอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรมชลประทานจะสนับสนุนงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า กรมทรัพยากรน้ำจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเข้ามาร่วมพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน กรมพัฒนาที่ดินจะช่วยแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพดินและการพัฒนาคุณภาพดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะร่วมสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะช่วยสนับสนุนการออกแบบวางผังการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย

    ทั้งนี้ ส.ป.ก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้มั่นคงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภายในไม่เกิน ๒๐ ปี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์