logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
เลขาธิการส.ป.ก.ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก.

วันที่ 4 ธ.ค. 2561

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)  พร้อมด้วยพันจ่าเอกประเสริฐ  มาลัย รองเลขาธิการส.ป.ก.  นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก.โดยมี ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาแหล่งน้ำ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร นายพงษ์พิเชษฐ  เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายจุมพล สงวนศิลป์ , นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสุริยน  พัชรครุกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมทราบถึงแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และการดำเนินงานพัฒนาตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ การดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก. , งานด้านกฎหมายและการดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กร โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์